Årsmøteprotokoll

Utskrift av årsmøteprotokoll for Sørreisa Historielag.
Årsmøte 21. februar 2017. Kl 1900.
Dag Martinsen åpnet møte og ønsket velkommen. Det var 10 personer tilstede.
Saksliste

  • Valg av møteleder                     :    Dag Martinsen
    Valg av sekretær                       :    Jim A. J. Løkke
    Valg av protokollunderskrivere:   Ernst Nilsen og Solfrid Borgrud

2         Innkalling: Godkjent
3         Årsmelding:
Årsmelding godkjent med små rettelser.
4         Regnskap: Godkjent uten merknad.
5         Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
6         Kontingent 2018, Ingen forandring, kr 300 for hovedmedlem og kr               50 for støtte/familiemedlem
7         Budsjett: Enstemmig godkjent.
8         Årsplan: Enstemmig godkjent. Turen Reisveien legges i ny trase og              dato bestemmes senere, i siste halvdel av august.
9         Valg:

Leder           :        Dag Martinsen                          Gjenvalg                               Kasserer      :        Hermod Skogheim                    Gjenvalg                             Styremedl.  :        Jim Are Jensen Løkke                På valg 2018                       Vara            :        Vivian Jakobsen                         På valg 2018                       Vara            :        Kåre Rasmusen                          På valg 2018

Varamedl. :          Jorunn Sundheim                       Gjenvalg                             Vara          :          Jostein Mathisen                        Gjenvalg                             Revisor     :          Martin H Martinsen                   Gjenvalg

Valgnemd :         Jan Agersborg                             Gjenvalg                                                     :      Elsa Lia                                      Gjenvalg                                                    :      Ernst Nilsen                              Gjenvalg

Midt-Troms Museums representantskap
Representant     :      Ottar Lia                                På valg 2019
Vararepr.           :       Dag Martinsen                     På valg 2019

Møtet slutt 2140.