Kulturuka 2017

Fortellerkveld på Kramvigbrygga tirsdag 21. mars kl.1900
Fangstfolk, fiskere, båtbyggere og bønder –  Den allsidige sjøsamekulturen        

Professor Alf Ragnar Nielsen holder foredrag om sjøsamene i nordre Nordland og Sør-Troms
Sjøsamenes historie i Nordre Nordland og Sør-Troms er i dag i liten grad kjent. Det har mange årsaker, blant annet at sjøsamene i dette området ble mye tidligere fornorsket enn i nord.  Men forskninga har i de seinere år fått øynene opp for denne viktige delen av den gamle kystkulturen i Norge, noe som vil bli redegjort for i foredraget.

Sjøsamene er ei kulturgruppe som er lite kjent i Nordre Nordland og Sør-Troms, til tross for en tusenårig historie i området. Høvding Ottars beretning fra 800-tallet kan fortelle om en livlig handel med samene, der havets produkter inngikk som et viktig element.

Sjøsamene var et aktivt folk som levde i fjordene og på øyene og utnyttet ressursene på en særdeles allsidig måte. Et viktig kjennetegn var båtbyggerkunsten, som det berettes om allerede i sagalitteraturen.   Sjøsamene fortsatte å være de mest driftige båtbyggerne helt fram til ca. 1800 og bygde de fleste bergensjektene. Av andre næringer jaktet de på kval, sel og sjøfugl, drev fiskerier og sanket egg og dun ute på øyene. Opp mot nyere tid ble de fleste sjøsamene bofaste på egne gårder med egne rettigheter (kalt ”finneodel”).

Årsmelding 2016

ÅRSMELDING for Sørreisa historielag 2016
Styret i Sørreisa historielag for 2016 har bestått av:

Leder:                                                Dag Martinsen Sekretær:                                           Jim Are Jensen Løkke Kasserer:                                           Hermod Skogheim
Styremedlemmer:                             Vivian Jakobsen og Kåre Rasmussen
Varamedlemmer:                              Jorunn Sundheim og Jostein Mathisen Revisor:                                             Martin Harry Martinsen
Valgkomite:                                      Jan Agersborg, Elsa Lia og Ernst Nilsen

Repr. til Midt-Troms Museums styre:
Ottar Lia med vararepr. Dag Martinsen

Sørreisa historielag står tilslutta fylkeslaget Troms Historielag og det landsomfattende Landslaget for lokalhistorie. Elin Myhre, Sørreisa historielag er leder for LLH der hun representerer Nord-Norge og er styremedlem i Troms Historielag. Vivian Jakobsen er i valgkomiteen og turgruppa i Troms historielag.

2. Komiteer
Kramvigbryggas venner har vært leda av Hermod Skogheim. Årbokkomitéen har bestått av leder Elin Myhre, Åse Kristiansen, Hanne Marie Eriksen, Robert Cruickshank, Arnulf Gulbrandsen, Liv Jensen og Vigdis Sæbbe. Hermod Skogheim og Hjørdis Svendsen har hatt ansvar for annonsene. Det er også en gruppe bestående av Kåre Rasmussen og Jim Jensen Løkke som jobber med Krigsår B3. Kalender- komiteen har bestått av Dag Martinsen, Aud Kristiansen, Jan Agersborg, Ernst Nilsen og Else Marie Sæterlid. Slektsforskningsgruppa ledes av Vivian Jakobsen og Eirik Dørdal Nord. Det er 2 grupper som arbeider med innsamling av bilder og informasjon om gamle kjøretøy og båter. De som arbeider med kjøretøy er Tom Dahlø, Alf Hansen, Jan Agersborg og Jim Jensen Løkke. Gruppa på båt er Agnar Angell, Per Erik Mathisen og Jostein Mathisen. Sørreisa historielag ved Elin Myhre deltar i arbeidet med registrering av kulturminner i Sørreisa i samarbeid med kommunen, fylket samt flere foreninger i Sørreisa.
Turgruppa Reisveiens venner består av Ernst Nilsen, Ragnvald Barkli og Roy Gulbrandsen. Den ble i høst utvidet med Leif Arne Hansen, Rune Harald Hansen og Alexander Molund som har oppsynet med gapahuken ved Vakkerhumpvannet.

3. Møtevirksomhet
Styremøter: Styret har hatt 6 møter og behandla 56 saker. Årbok komitéen har hatt 7 møter. Kalenderkomiteen har hatt 4 møter. Det har vært 2 møter i representantskapet for Midt-Troms museum dette året. Vara Dag Martinsen var på det andre. Hermod Skogheim har vært på begge, han er kommunens representant i MTM.
Dag Martinsen var på Kulturforbundets dagskonferanse i Oslo i 12. mars.
Troms Historielags årsmøte 1-2. april, ble holdt på Finnsnes. Utsendinger var Vivian Jakobsen, Hermod Skogheim og Dag Martinsen.
Dag Martinsen var på LLH høstseminar i Bergen 5-6. november, han deltok også på Husmannskonferansen samme sted 4. november.

Troms historielags høstseminar ble holdt på Rundhaug 22-23. okt. der Ernst Nilsen, Hermod Skogheim, Jim Jensen og Dag Martinsen deltok.  Det har vært 2 møter med MTM om vedlikehold på Kravigbrygga.

Aktiviteter/arrangement
februar: Årsmøte på Kramvigbrygga. Det møtte 19 medlemmer.

 1. mars: Kulturuka, Sørreisa historielag hadde lansering av «Heimbygda mi» diktsamlinga av Ole Solvang
  Den ble lansert ved en stor konsert i kulturhuset og det ble fullt hus, nær 300 frammøtte.

12.april: Fortellerkveld på Kramvigbrygga i samarbeid med MTM. Kjetil Åkra fortalte om sjøflyhavna i Sørreisa under krigen. Ca. 80 fremmøtte.

 1. juli: Vikadag på Kramvigbrygga et samarbeid med MTM, noen av medlemmene stilte til dugnad.
 2. august: Jernalderdag på Kramvigbrygga et samarbeid med MTM, noen av medlemmene stilte til dugnad.
  26.august: Sørreisa historielag fikk overrakt et flott maleri av Ivar Svendsen som han hadde malt av Straumen ca.1950. Overrekkelsen foregikk på Sørreisa sykehjem og Sørreisa historielag ga maleriet videre til Sørreisa sykehjem. Ordfører Jan Erik Nordal mottok maleriet på vegne av sykehjemmet. Sørreisa historielag spanderte kake på beboerne og frammøtte.
  28.august: Kulturvandring fra Møllerhaugen til Leirbogen. Gode turledere var Ragnvald Barkli og Ernst Nilsen. Det var kaffepause ved Nordgårds hytte der Leif Henning Nordgård fortalte om hytta og bakgrunnen for byggingen. Ca.20 deltok på turen.
  2 september: Åpning av gapahuken ved Vakkerhumpvannet. Det var stor åpning av gapahuken ved ordførerne i Sørreisa og Målselv Jan Erik Nordal og Nils Fosshaug. Det var ca. 80 tilstede.
 1. oktober: Lanseringsmøte for Årbok 2016 for Dyrøy og Sørreisa og Sørreisakalenderen 2017.
  Gunvald Bråten fortalte om Sørreisa kommunale kino. 30 personer deltok.

29-30. oktober: Kunst og håndverksmessa. Årbok og kalender hadde godt salg

15.november: Historielagskveld, Per Mathis og Anders Oskal fortalte om flyttinga fra Kautokeino og til Sørreisa med familie og reinflokken. Ca. 80 fremmøtte.

Det har vært slektsforsker kveld siste mandag i måneden i vår og høst.

Kontoret på Kramvigbrygga har vært åpent hver mandag fra januar-mai og oktober til ut desember.

 

 1. Hjemmeside
  Sørreisa historielags hjemmeside har vært nede dette året. Ny hjemmeside er snart klar og den vil ha samme adresse som tidligere og er www.sorreisahistorielag.no. Eirik Dørdal Nord er hjemmesidas redaktør. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til sida, og redaktøren ønsker innspill om hva som ønskes på hjemmesida. Sørreisa historielag har også Facebookside der Jim Jensen Løkke og Vivian Jakobsen er redaktører.
 1. Dugnad.
  Det har vært ryddet rundt brygga, skiftet vinduer i andre etasje. Det har også vært en del renhold ol. i forbindelse med MTMs utleie. Det ble utført ca. 180 timer på vinduer, så det har vært ca. 200 timer dugnad på brygga i 2016.

Det har også vært en stor dugnad i forbindelse med at Sørreisa historielag fikk en flott gapahuk fra Statskog. Den ble fraktet fra Målselv og til Vakkerhumpvannet der den ble satt opp. Der ble det utført ca. 200 timer dugnad. Sørreisa historielag takker alle som har deltatt med sin arbeidskraft. Vi takker også alle bedrifter som har sponset historielaget. En spesiell takk til Ernst Nilsen som har vært primus motor i prosjektet.

Medlemstall.

 1. Laget hadde pr 31.12.2015, totalt 114 medlemmer av disse er 3 æresmedlemmer og 19 støttemedlemmer.

8. Utgivelser
Årboka 2016 og Sørreisakalenderen 2017 og diktsamlinga Heimbygda mi ble trykt hos Renesanse Media og Jan Oskar Granheim var ansvarlig for layout. Diktsamling Heimbygda mi ble trykt i 800 eks. Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2016 ble trykket i 600 eks. Sørreisakalenderen 2017 ble trykt i 400 eks. Sørreisa historielaget var meget godt fornøyd med produktene og takker alle som har medvirket til utgivelsene. Vi takker Servicekontoret i kommunen, Sørreisa bibliotek og Prix/ Extra for salg av årbok, kalender og diktsamlinga. Takker også Tromsø Libris for salg av årbok og diktsamlinga.  Takken går også til skribentene av årbok og til alle som er villige til å dele av sine fotoskatter. 

 1. Grasrotandelen.
  Grasrotandelen ga i 2016 en inntekt på kr 4134.  Vi håper at flest mulig melder seg inn og på denne måten støtter laget.

Vi takker også alle historielagsvenner som på en eller annen måte har bidratt til et aktivt og givende historielagsår.

For styret i Sørreisa historielag.                                                                     Februar 2017

Dag Martinsen

Årsmøteprotokoll

Utskrift av årsmøteprotokoll for Sørreisa Historielag.
Årsmøte 21. februar 2017. Kl 1900.
Dag Martinsen åpnet møte og ønsket velkommen. Det var 10 personer tilstede.
Saksliste

 • Valg av møteleder                     :    Dag Martinsen
  Valg av sekretær                       :    Jim A. J. Løkke
  Valg av protokollunderskrivere:   Ernst Nilsen og Solfrid Borgrud

2         Innkalling: Godkjent
3         Årsmelding:
Årsmelding godkjent med små rettelser.
4         Regnskap: Godkjent uten merknad.
5         Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
6         Kontingent 2018, Ingen forandring, kr 300 for hovedmedlem og kr               50 for støtte/familiemedlem
7         Budsjett: Enstemmig godkjent.
8         Årsplan: Enstemmig godkjent. Turen Reisveien legges i ny trase og              dato bestemmes senere, i siste halvdel av august.
9         Valg:

Leder           :        Dag Martinsen                          Gjenvalg                               Kasserer      :        Hermod Skogheim                    Gjenvalg                             Styremedl.  :        Jim Are Jensen Løkke                På valg 2018                       Vara            :        Vivian Jakobsen                         På valg 2018                       Vara            :        Kåre Rasmusen                          På valg 2018

Varamedl. :          Jorunn Sundheim                       Gjenvalg                             Vara          :          Jostein Mathisen                        Gjenvalg                             Revisor     :          Martin H Martinsen                   Gjenvalg

Valgnemd :         Jan Agersborg                             Gjenvalg                                                     :      Elsa Lia                                      Gjenvalg                                                    :      Ernst Nilsen                              Gjenvalg

Midt-Troms Museums representantskap
Representant     :      Ottar Lia                                På valg 2019
Vararepr.           :       Dag Martinsen                     På valg 2019

Møtet slutt 2140.