Årsmelding 2020

  1. Styret i Sørreisa Historielag for 2020 har bestått av: 

Leder: Dag Martinsen

Sekretær: Jim Are Jensen Løkke

Kasserer: Hermod Skogheim

Styremedlemmer: Vivian Jakobsen og Kåre Rasmussen

Varamedlemmer: Per Tore Fredriksen og Solfrid Bergrud

Revisor: Martin Harry Martinsen

Valgkomite: Lilian Henriksen, Elsa Lia og Ernst Nilsen 

Repr. til Midt-Troms Museums styre: Dag Martinsen med vararepr. Ernst Nilsen

Sørreisa historielag står tilslutta fylkeslaget Troms Historielag og det landsomfattende Landslaget for lokalhistorie. Dag Martinsen er kontaktperson i Troms Historielag. Vivian Jakobsen er i valgkomiteen i Troms historielag.

  1. Komiteer 

Kramvigbryggas venner har vært leda av Hermod Skogheim. Årbokkomitéen har bestått av leder Elin Myhre, Hanne Marie Eriksen, Liv Jensen, Knut Arne Johansen, Berit Nikolaisen og Robert Cruickshank. Hermod Skogheim og Vigdis Sæbbe har hatt ansvar for annonsene. Det er også en gruppe bestående av Kåre Rasmussen, Jim Jensen Løkke, Vivian Jakobsen og Elin Myhre som jobber med Krigsår B4. Elin Myhre og Kari Thomassen har jobbet med Dagbokprosjektet. Kalender- komiteen har bestått av Dag Martinsen, Jim Jensen Løkke, Ernst Nilsen og Ann Kathrina Langaune.  Turgruppa Reisveiens venner består av Ernst Nilsen og Ragnvald Barkli. Leif Arne Hansen, Rune Harald Hansen og Alexander Molund har oppsynet med gapahuken ved Vakkerhumpvannet.

3. Møtevirksomhet

Styremøter: Styret har hatt 7 møter og behandla 46 saker. Årbok komitéen har hatt 8 møter. Kalenderkomiteen har hatt 4 møter. Det har vært 2 møter i Midt-Troms museum dette året. Ernst Nilsen møtte på 1. Dag Martinsen møtte på 1. Hermod Skogheim møtte på 2, han er kommunens representant i MTM. Troms Historielags årsmøte ble holdt 3. oktober i Sørreisa. Utsendinger var Elin Myhre og Viviann Jakobsen. Dag Martinsen deltok også som nestleder i Troms historielag. 

  1. Aktiviteter/arrangement                                             

På grunn av korona har årets aktivitet vært veldig amputert.                                                                             27. januar: Fortellerkveld på Kramvigbrygga, Damehåndballen i Sørreisa. Det var godt oppmøte. 

24. februar: Årsmøte på Kramvigbrygga. Det møtte 16 medlemmer. 

21. oktober: Kulturhuset, lanseringsmøte for Årbok 2020 for Dyrøy og Sørreisa og Sørreisakalenderen 2021. Ca. 30 personer deltok.

Kontoret på Kramvigbrygga har vært åpent hver mandag 18-20 fra januar-mai og oktober til ut desember.

5. Hjemmeside 

Sørreisa historielags hjemmeside har adresse,  www.sorreisahistorielag.no. Eirik Dørdal Nord er hjemmesidas redaktør. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til sida, og redaktøren ønsker innspill om hva som ønskes på hjemmesida. Sørreisa historielag har også Facebookside der Jim Jensen Løkke og Vivian Jakobsen er redaktører.

6. Dugnad.

Det er utført rydding og klargjøring rundt Gapahuken. Sørreisa historielag takker alle som har deltatt med sin arbeidskraft til dugnad på tilstelninger og i komiteer osv. 

7. Medlemstall

Laget hadde pr 31.12.2020, totalt 123 medlemmer av disse er 3 æresmedlemmer og 21 støttemedlemmer.

8. Utgivelser 

Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2020, Sørreisakalenderen 2021. Jann Oskar Granheim har hatt layout på bok og kalender. Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2020 ble trykket i 600 eks. Sørreisakalenderen 2021 ble trykt i 400 eks. Bok og kalender ble trykt hos ATL Grafisk i Arendal som vi var veldig godt fornøyd med. Historielaget takker alle som har medvirket til utgivelsene. Vi takker Extra Sørreisa og BM-Shop for salg av årbok og kalender. Takker også Ark Finnsnes og Tromsø Libris for salg av årbok. BM- Shop har også solgt Krigsår bind 1-3. Takken går også til skribentene av bøkene og til alle som er villige til å dele av sine fotoskatter. 

9. Grasrotandelen og momskompensasjon

Grasrotandelen ga i 2020 en inntekt på kr 46033,26. Vi håper at flest mulig melder seg inn og på denne måten støtter laget. Vi fikk også momskompensasjon gjennom medlemskapet i LLH på kr 18215.

Vi takker også alle historielagsvenner som på en eller annen måte har bidratt til et aktivt og givende historielagsår.

For styret i Sørreisa historielag.                   Februar 2021 

Dag Martinsen