Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRREISA HISTORIELAG

Vedtekter vedtatt på styremøte 17.01.88 med senere endringer. De siste endringene nov 01, jan 03, jan 04, jan 05 og feb 15.

Vedtekter for lokallag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 • 1
  Laget har til formål å fremme interessen for (slekts- og ) lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Sørreisas historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
 • 2
  Virksomhet. For å nå målene kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer
 • arrangerer møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok/bygdehistorie, og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.
 • 3
  Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Troms historielag.
 • 4
  Medlemmer av laget er
  Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingent
 1. Æresmedlemmer etter §9
  Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

 

 • 5
  Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.                Årsmøtet velger:
 • Leder og styremedlemmer for 2 år, hvorav 3 og 2 er på valg annen hvert år
 • 2 vararepresentanter for 2 år
 • 1 revisor for 2 år
 • Valgnemd på 3 medlemmer for 1 år
 • 1 representant og 1 vararepresentant til styret i Midt-Troms Museum for 4 år. Valget følger kommunestyrets valgperiode.
 • Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av leder. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

  6

 • Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.
 • 7
 • Årsmøtet holdes hvert år inne utgangen av februar. Det skal kunngjøres for medlemmene med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap
Valg
Kontingentfastsettelse
Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

8
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles nå styret bestemmer det eller når 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

9
Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

10
Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

 • 11
  Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Stiftes nytt historielag innen 3 år etter det forriges opphør, overtar det nye laget arkivet, aktiva og midler etter det gamle laget. Hvis ikke nytt lag stiftes inne nevnte 3 år går arkiv, aktiva og midlene til Kulturetaten innen Sørreisa kommune.

 

 

 

Forfatter: admin

Har drevet slektsforskning siden ca 1994. Sekretær i Slekt og data-Norge, styremedlem og leder dis-oslo/akershus/ kontaktperson slekt og data-midt-troms. webredaktør sørreisa historielag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.