Kulturminnedagen 2018


Tirsdag 11. sept kl 19 på Kramvigbrygga
Forfatter Kjell-G. Kjær forteller fra boka «Ishavsfarerne»

Hvorfor utgjorde sjøsamene kjernen av mannskapet i Ishavsflåten, og hvorfor var over 70 % av skipperne i flåten 1. og 2. generasjon innvandrere fra Finland og Nord-Sverige? Dette vil vi få svar på gjennom foredraget.

 

Kaffe og åresalg. Alle velkommen

 

Dugnad

Rydding i fjæra 4 juni, start kl. 1000.
Sørreisa og omegn båtforening og Sørreisa historielag har gått i lag om å rydde fjæra i Sørreisa for plastsøppel.
I den forbindelse oppfordrer vi alle som kan til å være med på dugnaden. Vi starter 4 juni kl. 1000 og holder på utover dagen. Oppmøte ved båthavna i Djupvågen for utlevering av hansker og søppelsekker. Der får du også vite hvor det trenges folk.
Vi trenger både folk til rydding og noen med bil og henger til å kjøre søppel til containerne. Kan du stille så ta gjerne kontakt med Per Tore Fredriksen ( (926 61 443) eller Hermod Skogeheim (950 38 750)
Containere vil bli stående på Hemmingsjord, Tømmervik, båthavna i Vågen og i Skøelv. De vil komme på plass 4 juni om morgenen og vil bli hentet 5 juni.
Se også oppslag i Ka Skjer.

 

Årsmøteprotokoll

Utskrift av årsmøteprotokoll for Sørreisa Historielag.

Årsmøte 20. februar 2018. Kl 1900.
Dag Martinsen åpnet møte og ønsket velkommen. 18 fremmøtte medlemmer pluss representant fra Midt_Troms Museum Truls Nilsen. Møtet starter med at Truls forteller litt om barnemuseet. Vivian Jakobsen forteller om den planlagte turen til Litauen. Elin Myhre forteller litt om Landslaget for lokalhistorie. Så blir det kaffepause og vi får servert nydelig marsipankake.
Møtet satt kl. 2010.

Årsmøte.

 • Valg av møteleder                                                   : Dag Martinsen
  Valg av sekretær                                                      : Jim A. J. Løkke
  Valg av protokollunderskrivere: Svein Mortensen og Harald Gustavsen2         Innkalling: Godkjent3        Årsmelding:
  Årsmelding godkjent med små rettelser.

  4.      Regnskap: Godkjent uten merknad.

  5       Innkomne saker: Ingen innkomne saker.

  6      Budsjett: Enstemmig godkjent.

  7      Årsplan: Leder gjennomgår årsplan for 2018 med tilføying av               slektsforskerkveld 2 april og 4. juni og kulturminnedag til høsten.

  8     Kontingent 2019, Ingen forandring, kr 300 for hovedmedlem og kr 50 for støtte/familiemedlem

  9         Valg:
  Valgte for 2018.                                                                                 På valg
  Leder                                                      : Dag Martinsen                2019
  Kasserer                                                : Hermod Skogheim        2019          Styremedlemmer                             : Jim Are Jensen Løkke  Gjenvalg                                                                                           : Vivian Jakobsen            Gjenvalg                                                                                             : Kåre Rasmusen             Gjenvalg             Varamedlemmer                             : Jorunn Sundheim           2019                                                                                                   : Jostein Mathisen            2019                                  Revisor                                                 : Martin H Martinsen       2019
  Valgnemd                                            : Torleif Sundheim           Ny                                                                                                       : Elsa Lia                            Gjenvalg                                                                                             : Ernst Nilsen                   Gjenvalg
  Midt-Troms Museums representantskap
  Representant                                     : Dag Martinsen  Ny        2019          Vararepresentant                             : Ernst Nilsen       Ny        2019

Møtet slutt 2120.

Husk Årsmøtet!    TIRSDAG 20. FEBRUAR 2018 KL 1900

PÅ KRAMVIGBRYGGA

Møtet starter med Truls Nilsen som forteller om utstillingen på  barnemuseet der Kramvigbrygga vil representere handelshistoria
i Midt – Troms. Han vil også informere om museets program for 2018, med hovedvekt på Sørreisa.
Vivian Jakobsen informerer om tur til Litauen.
Så blir det kaffe før vi går over på årsmøtet.

Årsmøtesaker:

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne saker:
 6. Kontingent 2019
 7. Budsjett
 8. Årsplan
 9. Valg

Kontingent for 2018 kan betales på årsmøtet
Nye og gamle medlemmer velkommen
Vel møtt!!

Hilsen Styret i Sørreisa historielag

 

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRREISA HISTORIELAG

Vedtekter vedtatt på styremøte 17.01.88 med senere endringer. De siste endringene nov 01, jan 03, jan 04, jan 05 og feb 15.

Vedtekter for lokallag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 • 1
  Laget har til formål å fremme interessen for (slekts- og ) lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Sørreisas historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
 • 2
  Virksomhet. For å nå målene kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer
 • arrangerer møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok/bygdehistorie, og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.
 • 3
  Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Troms historielag.
 • 4
  Medlemmer av laget er
  Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingent
 1. Æresmedlemmer etter §9
  Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

 

 • 5
  Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.                Årsmøtet velger:
 • Leder og styremedlemmer for 2 år, hvorav 3 og 2 er på valg annen hvert år
 • 2 vararepresentanter for 2 år
 • 1 revisor for 2 år
 • Valgnemd på 3 medlemmer for 1 år
 • 1 representant og 1 vararepresentant til styret i Midt-Troms Museum for 4 år. Valget følger kommunestyrets valgperiode.
 • Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av leder. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

  6

 • Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.
 • 7
 • Årsmøtet holdes hvert år inne utgangen av februar. Det skal kunngjøres for medlemmene med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap
Valg
Kontingentfastsettelse
Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

8
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles nå styret bestemmer det eller når 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

9
Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

10
Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

 • 11
  Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Stiftes nytt historielag innen 3 år etter det forriges opphør, overtar det nye laget arkivet, aktiva og midler etter det gamle laget. Hvis ikke nytt lag stiftes inne nevnte 3 år går arkiv, aktiva og midlene til Kulturetaten innen Sørreisa kommune.

 

 

 

fortellerkveld Krogstadtunet

25.01.2018 ble det arrangert fortellerkveld på Krogstadtunet. De to fortellerne hadde ett utall av morsomme og interessante historier å fortelle fra tiden da sentrum i Sørreisa flyttet fra Vika til Straumen i løpet av 1950-tallet og litt utpå 60-tallet. En lydhør forsamling ga også innspill etterhvert som hukommelsen ble frisket opp. Endel har vært omtalt i tidligere utgaver av årboka, men for mange var det også mye nytt. Vi som hørte på dette venter med spenning på nye fortellerkvelder.

                                                               

Fortellerkveld

FORTELLERKVELD
TEMA: Sørreisa sentrum – fra Vika til Straumen
Straumen i Sørreisa
Torsdag 25. januar kl. 19:00
Krogstadtunet i Sørreisa

Vi inviterer til fortellerkveld om Sørreisa sentrums historie, og flytteprosessen av sentrumsområdet fra Vika til Straumen som skjedde gradvis etter andre verdenskrig. Kom å hør, og fortell din historie!

• Fortellinger av Ernst Johan Nilsen, Dag Martinsen og Odd Lekang • Publikumsfortellinger • Visning av gamle stedsfotografier fra Sørreisa • Åresalg • Salg av kaffe og noe å bite i

GRATIS INNGANG! Velkommen til en spennende kveld på Krogstadtunet!

Jubileum!

Sørreisa historielag inviterer sine medlemmer til 30 års jubileum  29.november 2017 klokka 1900 på Kramvigbrygga

Det blir en hyggelig aften med koldtbordservering. Vi snakker vi litt om historielagets historie, og litt om framtida. Hilsning fra Landslaget.

Pris per person: 100 kroner

Påmelding innen 20.november
på mail til dag@alvero.no eller på mobil til Dag Martinsen tel 92 62 98 26