Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRREISA HISTORIELAG

Vedtekter vedtatt på styremøte 17.01.88 med senere endringer. De siste endringene nov 01, jan 03, jan 04, jan 05 og feb 15.

Vedtekter for lokallag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 • 1
  Laget har til formål å fremme interessen for (slekts- og ) lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Sørreisas historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
 • 2
  Virksomhet. For å nå målene kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer
 • arrangerer møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok/bygdehistorie, og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.
 • 3
  Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Troms historielag.
 • 4
  Medlemmer av laget er
  Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingent
 1. Æresmedlemmer etter §9
  Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

 

 • 5
  Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.                Årsmøtet velger:
 • Leder og styremedlemmer for 2 år, hvorav 3 og 2 er på valg annen hvert år
 • 2 vararepresentanter for 2 år
 • 1 revisor for 2 år
 • Valgnemd på 3 medlemmer for 1 år
 • 1 representant og 1 vararepresentant til styret i Midt-Troms Museum for 4 år. Valget følger kommunestyrets valgperiode.
 • Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av leder. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

  6

 • Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.
 • 7
 • Årsmøtet holdes hvert år inne utgangen av februar. Det skal kunngjøres for medlemmene med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap
Valg
Kontingentfastsettelse
Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

8
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles nå styret bestemmer det eller når 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

9
Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

10
Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

 • 11
  Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Stiftes nytt historielag innen 3 år etter det forriges opphør, overtar det nye laget arkivet, aktiva og midler etter det gamle laget. Hvis ikke nytt lag stiftes inne nevnte 3 år går arkiv, aktiva og midlene til Kulturetaten innen Sørreisa kommune.

 

 

 

fortellerkveld Krogstadtunet

25.01.2018 ble det arrangert fortellerkveld på Krogstadtunet. De to fortellerne hadde ett utall av morsomme og interessante historier å fortelle fra tiden da sentrum i Sørreisa flyttet fra Vika til Straumen i løpet av 1950-tallet og litt utpå 60-tallet. En lydhør forsamling ga også innspill etterhvert som hukommelsen ble frisket opp. Endel har vært omtalt i tidligere utgaver av årboka, men for mange var det også mye nytt. Vi som hørte på dette venter med spenning på nye fortellerkvelder.

                                                               

Fortellerkveld

FORTELLERKVELD
TEMA: Sørreisa sentrum – fra Vika til Straumen
Straumen i Sørreisa
Torsdag 25. januar kl. 19:00
Krogstadtunet i Sørreisa

Vi inviterer til fortellerkveld om Sørreisa sentrums historie, og flytteprosessen av sentrumsområdet fra Vika til Straumen som skjedde gradvis etter andre verdenskrig. Kom å hør, og fortell din historie!

• Fortellinger av Ernst Johan Nilsen, Dag Martinsen og Odd Lekang • Publikumsfortellinger • Visning av gamle stedsfotografier fra Sørreisa • Åresalg • Salg av kaffe og noe å bite i

GRATIS INNGANG! Velkommen til en spennende kveld på Krogstadtunet!

Jubileum!

Sørreisa historielag inviterer sine medlemmer til 30 års jubileum  29.november 2017 klokka 1900 på Kramvigbrygga

Det blir en hyggelig aften med koldtbordservering. Vi snakker vi litt om historielagets historie, og litt om framtida. Hilsning fra Landslaget.

Pris per person: 100 kroner

Påmelding innen 20.november
på mail til dag@alvero.no eller på mobil til Dag Martinsen tel 92 62 98 26

Kulturminnevandring – Reisveien

KULTURMINNEVANDRING REISVEIEN

LØRDAG 19. AUGUST FRA MØLLERHAUGEN I MÅLSELV TIL NORDLIA I SØRREISA

TUREN GÅR VIA GAPAHUKEN VED VAKKERHUMPVANNET
Buss fra Sørreisa hotell kl. 1300, billett kr 50.Start fra Møllerhaugen kl.1400

Åpen bom til Fjellveien fra Nordlia kl. 1000-2100 for alle som vil kjøre opp. Fra veiende ca 15 min gange til gapahuken. Følg løype mot Vakkerhumpen. Gratis kaffe og mulighet for grilling fra kl. 1500. Bygdefolk og andre: Ta lørdagsturen opp til Vakkerhumpvannet!

Spørsmål: Ring Ernst Johan Nilsen (Sørreisa historielag) på tlf 416 08 101
VELKOMMEN

Tidsskriftet Heimen

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.