Årberetning 2017

                        ÅRSMELDING for Sørreisa historielag 2017

 

 1. Styret i Sørreisa historielag for 2017 har bestått av:
  Leder:                                                            Dag Martinsen
  Sekretær:                                                     Jim Are Jensen Løkke
  Kasserer:                                                     Hermod Skogheim
  Styremedlemmer:                                   Vivian Jakobsen og Kåre Rasmussen
  Varamedlemmer:                                     Jorunn Sundheim og Jostein Mathisen
  Revisor:                                                        Martin Harry Martinsen
  Valgkomite:                                               Jan Agersborg, Elsa Lia og Ernst NilsenRepr. til Midt-Troms Museums styre:
  Ottar Lia med vararepr. Dag Martinsen

 

Sørreisa historielag står tilslutta fylkeslaget Troms Historielag og det landsomfattende Landslaget for lokalhistorie. Elin Myhre, Sørreisa historielag er leder for LLH der hun representerer Nord-Norge.Dag Martinsen er nestleder i Troms Historielag. Vivian Jakobsen er i valgkomiteen og turgruppa i Troms historielag.

 1. Komiteer
  Kramvigbryggas venner har vært leda av Hermod Skogheim. Årbokkomitéen har bestått av leder Elin Myhre, Åse Kristiansen, Hanne Marie Eriksen, Robert Cruickshank, Liv Jensen, Vigdis Sæbbe og Mira Sandaaker. Hermod Skogheim og Hjørdis Svendsen har hatt ansvar for annonsene. Det er også en gruppe bestående av Kåre Rasmussen og Jim Jensen Løkke som jobber med Krigsår B3. Kalender- komiteen har bestått av Dag Martinsen, Aud Kristiansen, Jan Agersborg, Ernst Nilsen og Else Marie Sæterlid. Slektsforskningsgruppa ledes av Vivian Jakobsen og Eirik Dørdal Nord. Det er 2 grupper som arbeider med innsamling av bilder og informasjon om gamle kjøretøy og båter. Det har vært lite aktivitet i de gruppene i år. De som arbeider med kjøretøy er Tom Dahlø, Alf Hansen, Jan Agersborg og Jim Jensen Løkke. Gruppa på båt er Agnar Angell, Per Erik Mathisen og Jostein Mathisen.

Sørreisa historielag ved Elin Myhre deltar i arbeidet med registrering av kulturminner i Sørreisa i samarbeid med kommunen, fylket samt flere foreninger i Sørreisa.

Turgruppa Reisveiens venner består av Ernst Nilsen, Ragnvald Barkli og Roy Gulbrandsen. Leif Arne Hansen, Rune Harald Hansen og Alexsander Molund som har oppsynet med gapahuken ved Vakkerhumpvannet.

 1. Møtevirksomhet
  Styremøter: Styret har hatt 7 møter og behandla 47 saker. Årbok komitéen har hatt 9 møter. Kalenderkomiteen har hatt 4 møter. Det har vært 2 møter i representantskapet for Midt-Troms museum dette året. Vara Dag Martinsen møtte. Hermod Skogheim møtte også, han er kommunens representant i MTM.

Dag Martinsen var på Kulturvernforbundets dagskonferanse i Oslo i 11. mars.

Troms Historielags årsmøte ble holdt 1. april i Nordkjosboten. Utsendinger var Vivian Jakobsen og Dag Martinsen.

Troms historielags høstseminar/ jubileumsfeiring ble holdt på Finnsnes 4 og 5 november. Else Marie Sæterlid, Vivian Jakobsen og Dag Martinsen deltok

4. Aktiviteter/arrangementer
4 Febr.                  Kjerringjuldagen på Kramvikbrygga i samarbeid med MTM
21 Febr.                 Årsmøtet på Kramvikbrygga. Det møtte 10 medlemmer.
21 Mar.                  Kulturuka Professor Alf Ragnar Nilsen holdt foredrag om Fangstfolk,fiskere,båtbyggere og
bønder, den allsidige sjøsamekulturen. ca 50 møtte.

13 Jun.                   Barnas museumsdag på Kramvikbrygga. Samarbeid med museet.
27 Juni:                Kulturvandring på Hemmingsjord. Sigurd Hansen fortalte og demonstrerte torving. En                                         gammel kunst for å skaffe brensel. Turen ble avsluttet med kaffe og kake ved Sigurd                                                 Hansens  hytte.  Ca. 25 personer deltok.
18 Juli:                 Vikadag på Kramvikbrygga. Ett samarbeid med MTM. Noen av medlemmene stilte på                                             dugnad.
9 Aug.                  Jernalderdag på Kramvikbrygga. Ett samarbeid med MTM og Sørreisa Husflidslag. Noen av                                 medlemmene stilte til dugnad.
19 Aug.                Kulturvandring fra Møllerhaugen til Nordlia etter ny trase.  Gode turledere var Ragnvald                                       Barkli og Ernst Nilsen. Det var kaffepause og grilling ved gapahuken ved Vakkerhump-                                         vannet, der hadde en komité fått fyr på grillen og kokt bålkaffe. 27 turgåere deltok på                                              turen, i  tillegg var det ca 25 stykker som besøkte gapahuken.
24. Okt.                Lanseringsmøte for Årbok 2017 for Dyrøy og Sørreisa og Sørreisakalenderen 2018.
Diverse forfattere snakket litt om sine artikler. Ca 30 personer deltok.
28/29 Okt.          Kunst og håndverksmessa. Årbok og kalender hadde godt salg
14. Nov.                Historielagskveld, Kåre Rasmussen og Vivian Jakobsen fortalte om arbeidet med ny
krigsbok. Ca. 30 fremmøtte.
29. Nov.                Sørreisa historielags 30 årsjubileum ble feiret på Kramvikbrygga med et julekoldtbord. Det                                   var hilsner fra Sørreisa kommune og LLH. Det møtte 42 medlemmer.

I tillegg til dette har kontoret på Kramvigbrygga vært åpent hver mandag fra januar-mai og oktober til ut desember.

 1. Hjemmeside
  Sørreisa historielags nye hjemmeside er nå i gang og adressen er som før,  www.sorreisahistorielag.no. Den er ikke helt ferdig enda, men arbeidet pågår. Eirik Dørdal Nord er hjemmesidas redaktør. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til sida, og redaktøren ønsker innspill om hva som ønskes på hjemmesida. Sørreisa historielag har også Facebookside der Jin Jensen Løkke og Vivian Jakobsen er redaktører.
 2. Dugnad.
  Det har vært ryddet litt rundt brygga og litt bortkjøring av en del søppel til søppelmotaket.
  Det har også vært dugnad for å bygge utedo ved historielagets gapahuk ved Vakkerhumpvannet.
  Sørreisa historielag takker alle som har deltatt med sin arbeidskraft. Vi takker Sørreisa kommune v/ kulturkontoret som sponset materialer til utedoen.  Prosjektet hadde ikke kunnet utføres uten den innsats som Kyrre Johansen på snekkersiden Geir Tore Andreasen på malersiden samt Vidar Mortensen som ga grunn til oss. En spesiell takk til Ernst Nilsen som har vært primus motor i prosjektet.
 3. Medlemstall.
  Laget hadde pr 31.12.2017, totalt 116 medlemmer av disse er 3 æresmedlemmer og 17 støttemedlemmer.
 4. Utgivelser
  Årboka 2017 og Sørreisakalenderen 2018 ble trykt hos Rennesanse Media og Jann Oskar Granheim var ansvarlig for layout.  Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2017 ble trykket i 600 eks. Sørreisakalenderen 2018 ble trykt i 400 eks. Sørreisa historielaget var meget godt fornøyd med produktene og takker alle som har medvirket til utgivelsene. Vi takker Servicekontoret i kommunen, Sørreisa bibliotek og Extra for salg av årbok, kalender. Takker også Tromsø Libris for salg av årbok.  Takken går også til skribentene av årbok og til alle som er villige til å dele av sine fotoskatter.  
 1. Grasrotandelen og momskompensasjon.
  Grasrotandelen ga i 2017 en inntekt på kr 5466.  Vi håper at flest mulig melder seg inn og på denne måten støtter laget.
  Vi fikk også momskompensasjon gjennom medlemsskapet i LLH på kr 15098.

Vi takker også alle historielagsvenner som på en eller annen måte har bidratt til et aktivt og givende historielagsår.

 

For styret i Sørreisa historielag.                                                                     Februar 2018

Dag Martinsen